Záruka a reklamace

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Dojezdovnky Prostějov provozovaného

Kateřina Hebelková,

se sídlem  Rumunská 2663/1, 796 01 Prostějov

Adresa pro doručování: Rumunská 2663/1, 796 01 Prostějov

IČO: 06616526

Telefonní číslo: +420 777 075 948

Kontakní e-mail: dojezdovkypv@seznam.cz

1.    Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

       má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

       je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

       vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.Za vadné plnění se nebere, pokud je pneu nebo disk dojezdového kola jiného výrobce než je na obrázku na webovém rozhraní. Obrázky u kol na webovém rozhraní mohou být ilustrační.

Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek Jaká je záruční doba? se vztahuje pouze na spotřebitele.

2.    Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

3.    Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).
 

4.  Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

       jste o vadě před převzetím věci věděli;

       jste vadu sami způsobili;

       uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

    opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (nedodržením technických parametrů, přetěžování, špatné huštění atd.);

     vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 
 

5.  Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

       pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.

       reklamované zboží Vám pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme zaslat (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši adresu pro doručování. Zboží můžete zaslat rovněž na adresu našeho sídla či do naší provozovny.

       k reklamovánému zboží můžete přiložit náš Reklamační formulář (.docx)

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 10.1.2023.

 

Reklamační formulář (.docx)